Album logor

Hổ Cáp 2 Mừng Ngày Gặp Nhau
Tháng 9-2015

Khoản đải bởi các g/đ HC2 Sơn, Xuân, Thiệu và Phụng. Tại tư gia T. Xuân

Thank you for viewing