Album logor

HC2 MNGN July, 2014 tại tư gia Nguyễn Trọng Cẩn

Do 3 gia đình anh chị HC2 Nguyễn Hữu Bích, Nguyễn Hữu Thiện và Nguyễn Trọng Cẩn

Thank you for viewing