Album logor

Model Shooting @ Frank Boneli Park

Đạo diễn: Nhiếp Ảnh Gia Thái Đắc Nhã

Organizer: Thiên Sơn, Tammy































Thank you for viewing