Album logor

Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Tiền Hội Ngộ

Click vào tấm mình thích để download


Hàng ngồi từ trái qua mặt: Nguyễn Việt Long (đạo), Nguyễn Văn Huệ, Ngô Sơn Khánh, Nguyễn Văn Ngọc (Nha Trang), Phạm Văn Quí, Nguyễn Kháng Chiến, Nguyễn Bình, Nguyễn Phùng Duyên, Đinh Hữu Oanh, Trần Văn Bính, Nguyễn Văn Tao, Ngũ Hà, Nguyễn Trí Hồng.
Hàng đứng sau từ trái qua mặt: Phó Anh Dzũng, Nguyễn Văn Oanh, Ngô Tiên Hưng, Võ Anh, Đinh Như Nhiên, Đồng Văn Ba, Trần Trúc Việt, Nguyễn Đức Công, Trương Văn Hải (San Jose), Âu Dịch Xương, Nguyễn Ngọc Hứa, Trương Quang, Lê Văn Các, Cao Quang Thảo, Phạm Văn Phước (red), Lâm Huy Tào, Võ Hanh Thông, Trần Tuấn.


Quý phu nhân 19, hàng ngồi: Âu Dịch Xương, Võ Hanh Thông, Lê Văn Được, Đinh Hữu Oanh, Trần Trúc Việt, Đồng Văn Ba, Nguyễn Phùng Duyên, Trương Văn Hải (San Jose), Võ Anh, Nguyễn Việt Long (đạo).
Hàng đứng sau: Trần Tuấn, Nguyễn Kháng Chiến, Nguyễn Đức Công, Ngô Sơn Khánh, Trần Văn Bính, Lâm Huy Tào, Lê Văn Các, Nguyễn Trí Hồng, Cao Quang Thảo, Đinh Như Nhiên, Phạm Văn Quí, Nguyễn Bình, Ngũ Hà, Nguyễn Bửu Toàn, Nguyễn Văn Huệ.


Thank you for viewing