Album logor

Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Dạ Tiệc

Click vào tấm mình thích để download


Anh chị Nguyễn Trí Hồng


Chị Nguyễn Bửu Toàn


Anh chị Trần Trúc Việt


Anh chị Phạm Văn Quí


Anh chị Đinh Như Nhiên


Anh chị Trương Văn Hải (San Jose)


Anh chị Lê Văn Các


Anh chị Đồng Văn Ba


Anh chị Võ Anh


Anh chị Lâm Huy Tào


Anh chị Nguyễn Văn Huệ


Anh chị Đinh Hữu Oanh


Chị Lê Văn Được


Anh chị Trần Văn Bính


Anh chị Trần Tuấn


Nguyễn Văn Oanh


Anh chị Âu Dịch Xương


Anh chị Nguyễn Việt Long (đạo)


Anh chị Đỗ Quang Bích


Anh chị Ngô Tiên Hưng


Anh chị Ngô Sơn Khánh


Phó Anh Dzũng


Anh chị Cao Quang Thảo


Nguyễn Văn Tao & Nguyễn Ngọc Hứa


Phạm Văn Phước (red)


Anh chị Võ Hanh Thông


Anh chị Nguyễn Phùng Duyên


Anh chị Nguyễn Kháng Chiến


Anh chị Ngũ Hà


Anh chị Nguyễn Bình


Thân Hữu & Trương Quang


Chị Lê Văn Được


Chị Nguyễn Việt Long (đạo) & chị Lê Văn Được


Anh chị Nguyễn Việt Long (đạo)


Anh chị Nguyễn Đức Công


Hàng thứ nhất: Đỗ Quang Bích, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Việt Long (đạo), Trần Trúc Việt, Đinh Hữu Oanh, Đinh Như Nhiên, Nguyễn Phùng Duyên, Trần Văn Bính, Lê Văn Các, Lâm Huy Tào, Nguyễn Văn Tao, Nguyễn Trí Hồng.
Hàng thứ hai: Trần Tuấn, Nguyễn Đức Công, Phạm Văn Phước (red), Cao Quang Thảo, Trương Văn Hải (San Jose), Trương Quang, Đồng Văn Ba, Võ Anh, Nguyễn Ngọc Hứa, Âu Dịch Xương, Ngô Tiên Hưng, Nguyễn Văn Oanh.
Hàng thứ ba: Phạm Văn Quí, Phó Anh Dzũng, Ngô Sơn Khánh, Võ Hanh Thông, Nguyễn Bình, Nguyễn Kháng Chiến, Ngũ Hà.


Quý phu nhân 19
Hàng thứ nhất: Nguyễn Việt Long (đạo), Lê Văn Được, Võ Anh, Ngô Tiên Hưng, Nguyễn Bình, Trần Trúc Việt, Trần Văn Bính, Đỗ Quang Bích, Trần Tuấn, Đồng Văn Ba, Võ Hanh Thông, Trương Văn Hải (San Jose), Phạm Văn Quí, Nguyễn Phùng Duyên, Nguyễn Văn Huệ.
Hàng thứ hai: Nguyễn Bửu Toàn, Cao Quang Thảo, Đinh Như Nhiên, Đinh Hữu Oanh, Nguyễn Kháng Chiến, Nguyễn Đức Công, Nguyễn Trí Hồng, Lâm Huy Tào, Lê Văn Các, Ngũ Hà, Âu Dịch Xương, Ngô Sơn Khánh.Quý thân hữu & quan khách

Niên trưởng Bùi Thiện Chí K18 và phu nhân
Thank you for viewing