Album logor

Tang Lễ Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyên Tư Lệnh Hải Quân Vùng 3 Sông Ngòi VNCHThank you for viewing