Album logor

Đại Hội 16 qua ống kính anh chị Nguyễn Dụng

Cám ơn anh chị Nguyễn Dụng đã chia sẻ