Web Analytics
DH 13 Uc Chau Du Ngoan Canberra

Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Du Ngoạn Canberra

Click vào tấm mình thích để download


Canberra panoramic view
Tòa nhà Quốc Hội ở Canberra
Viện bảo tàng chiến tranh


Anh chị Cao Quang Thảo


Anh chị Ngũ Hà


Anh chị Nguyễn Phùng Duyên


Anh chị Trần Văn Bính


Chị Võ Hanh Thông


Võ Hanh Thông


Phó Anh Dzũng


Anh chị Trần Trúc Việt
Anh chị Đinh Hữu Oanh


Đinh Hữu Oanh


Trần Tuấn


Anh chị Nguyễn Văn Huệ


Nguyễn Văn Huệ


Anh chị Nguyễn Phùng Duyên


Anh chị Nguyễn Văn Huệ


Australia War Museum Dome


Anh chị Đinh Hữu Oanh & Anh chị Đinh Như Nhiên
Chị Nguyễn Văn Huệ


Phó Anh Dzũng


Ngô Tiên Hưng & Phó Anh DzũngWar museum exhibition

Nguyễn Văn Oanh, Phó Anh Dzũng, chị Ngô Sơn Khánh, a/c Ngũ Hà, a/c Nguyễn Văn Huệ, a/c Trần Trúc Việt, a/c Đinh Hữu Oanh, a/c Nguyễn Phùng Duyên, a/c Đinh Như Nhiên, Võ Hanh Thông, a/c Cao Quang Thảo, chị Võ Hanh Thông

Anh chị Đinh Như Nhiên
Phòng họp của Quốc Hội Úc


Thank you for viewing