Web Analytics
DH 13 Uc Chau Gold Coast Attractions

Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Gold Coast Local Attractions

Click vào tấm mình thích để download tấm đó


a/c Trần Trúc Việt, a/c Lâm Huy Tào, a/c Lê Văn Các, a/c Đồng Văn Ba,
a/c Võ Anh, a/c Nguyễn Trí Hồng, a/c Ngũ Hà, a/c Nguyễn Phùng Duyên, a/c Trần Văn Bính
trong chuyến đi thăm viếng các thắng cảnh địa phương Gold Coast


Chị Lê Văn Các được mời lên để cắt lông cừu


Leo dốc, có mệt đó mà vẫn vui
a/c Trần Trúc Việt, a/c Trần Văn Bính, a/c Lâm Huy Tào, a/c Nguyễn Trí Hồng, Trương Quang đứng sau, a/c Nguyễn Phùng Duyên,
a/c Quới (AET bạn Đồng Văn Ba), a/c Đồng Văn Ba, a/c Võ Anh, a/c Ngũ Hà đứng sau, a/c Lê Văn Các

Loạt hình của chị Hiền (phu nhân TX2 Trần Văn Bính)


Thank you for viewing