Web Analytics
DH 13 Uc Chau Melbourne Sky Deck

Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Du Ngoạn Melbourne

Click vào tấm mình thích để download

Melbourne view on Sky Deck, 88 stories above sea level

Quý chị chuẩn bị party tại tư gia anh chị Đinh Như Nhiên

Nguyễn Văn Oanh, Trần Trúc Việt, Võ Anh, Nguyễn Phùng Duyên, Ngũ Hà, Đinh Như Nhiên, Phạm Văn Quí, Nguyễn Bình, Trần Văn Bính


Quí chị Nguyễn Phùng Duyên, Trần Văn Bính, Trần Trúc Việt, Ngũ Hà, Lê Văn Được, Đinh Như Nhiên, Nguyễn Bửu Toàn, Phạm Văn Quí, Võ Anh


Thank you for viewing