Web Analytics
DH 16 - Du Ngoạn Chicago

ĐH 16 - Du Ngoạn ChicagoCờ VNCH trên kỳ đài bên cạnh cờ HK trong ngày lễ Memorial Day ở Chicago.


Thank you for viewing