Web Analytics
Dominican Republic 2016

TX2 In Dominican Republic


Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Văn Kỳ, Huỳnh Phú Hữu, Võ Hanh Thông, Trần Minh Lộc, Trương Văn Hải YS, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Trương Bá Côn, Hồ Ngọc Hoa, Nguyễn Văn Vĩnh (Rớt), Phạm Văn Hoan, Phan Anh Dũng, Đinh Hữu Oanh, Tống Chiêu Cầm, Trần Ngọc Diệp, Cao Quang Thảo, Nguyễn Bá Muôn, Trần Phước Vạn.
Đứng sau:là quý phu nhân TX2 và Nguyễn Văn Tư (búa), và thân hữu Võ Màng.


Viva Wydnham Dominicus Beach & Palace resorts panorama view.Thank you for viewing