Web Analytics
Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần 2014

Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo 2014

Đồng chủ tọa bởi

Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh & Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào

Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào và phu nhân.


Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh.


Thank you for viewing