Web Analytics
Ngày Quân Lực 19/6/2015

Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6

Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Thank you for viewing