Web Analytics
Ngày Quân Lực 19/6/2022

Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Năm 2022

Tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ

Thành phố Westminster, California

Nếu có trở ngại khi xem 4K video phía trên

Xin Click Youtube video này để xem


Thank you for viewing