Web Analytics
Đại Hội 15 San Jose

Đại hội lần thứ 15 tại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ

Chúc mừng Hội Trưởng TX2 Mai Công Minh 2017-2021Từ trái qua phải.
Hàng ngồi dưới cỏ: Nguyễn Công Khiêm, Nguyễn Văn Oanh, Đỗ Xuân Thọ, Trần Đình An, Trần Cẩm Huyền.
Hàng ngồi trên ghế: Ngô Tiên Hưng, Nguyễn Kháng Chiến, Nguyễn Dụng, Tống Chiêu Cầm, Trương Văn Hải (YS), Nguyễn Kỳ Sơn, Lê Đức Chuẩn, Võ Ngọc Hạnh, Trần Văn Bính, Nguyễn Việt ZDũng.
Hàng đứng: Dương Đức Trang, Trần Minh Lộc, Đặng Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Huệ, Mai Công Minh, Đinh Hữu Oanh, Phan Văn Trung, Bùi Nguyên Tường, Trương Bá Côn, Nguyễn Đình Hồng, Trần Trúc Việt, Huỳnh Anh, Phan Văn Đa, Phạm Văn Hoan, Lê Công Tâm, Nguyễn Phùng Duyên và Nguyễn Bá Nha.Thank you for viewing

', '', 1, 9, '2022-02-12 01:56:28', 529, '', '2022-02-12 01:56:28', 529, NULL, NULL, '2022-02-12 01:56:28', NULL, '{}', '{}', '{"show_publishing_options":"","show_article_options":"","show_urls_images_backend":"","show_urls_images_frontend":""}', 1, 17, '', '', 1, 8, '{}', 0, '*', ''), (30, 138, 'Đại Hội HQ Toàn Cầu - San Jose', 'dai-hoi-hq-san-jose-2017', '

Đại Hội HQ Toàn Cầu 2017 tại San Jose

Thank you for viewing